Familjehemsvård

Vi förmedlar konsulentstödd familjehemsvård för barn, ungdomar, vuxna, föräldrar/barn samt ensamkommande flyktingbarn. Problemområden kan vara omsorgsbrist, psykosocial problematik, skolproblematik, missbruk/kriminalitet, neuropsykiatrisk problematik m m.

Konsulentstöd för InCa betyder att vi förstärker familjehemsvården med hög tillgänglighet, nära stöd och regelbunden handledning. Familjehemmen ges fortbildning i aktuella ämnen utifrån familjen och företagets behov av kompetenshöjning. Familjernas arbete följs upp med täta kontakter via besök och telefon. I vårt koncept ingår extern handledning till familjehemmen samt tillgång till beredskap dygnet runt.

Familjehemskonsulenten kan på uppdrag av socialtjänsten ha en samordnande funktion i ärendet. Vi kan också vara delaktiga vid planering av umgänge med det biologiska nätverket samt även vid behov delta.

Vi har ett nära samarbete med uppdragsgivaren och lämnar regelbundna rapporter enligt BBIC.

 

Familjehem

Våra familjehem är utvalda, utredda och handledda av oss enligt Socialstyrelsens anvisningar och rekommendationer.

De har olika bakgrund och erfarenheter men har gemensamt att de klarar av att bemöta det placerade barnet eller den unges behov. Varje barn/ungdom behöver stöd i sin uppväxt genom pålitligt föräldraskap, få ett tryggt hem och möjligheter att knyta an och fästa sig vid någon. I våra familjehem lever barnet/ungdomen som familjemedlem i en naturlig uppväxtmiljö där ramar, tydlighet och struktur ingår. Den placerade barnet/ungdomen är en del av familjehemmets vardag och följer de rutiner som finns i såväl familjen som förskola, skola, arbete och fritid.

Familjehemmen finns främst i Mälardalsregionen.

Bli familjehem